logo

cs / de

zelená úsporám
Slovníček pojmů

Hot Line: +420 725 107 327 / 9
Volejte naší WNE Linku a využijte našich služeb. Staňte se dalším naším zákazníkem.

Servisní Linka : +420 725 107 329
V případě poruchy vašeho systému volejte naší WNE servisní linku.

otevřít

Kontaktujte nás

Slovníček pojmů

A C D E F H I J K M N P R S T V

A

AKUMULAČNÍ NÁDOBA
slouží k akumulaci topné vody. U tepelného čerpadla vzduch voda je její použití vhodné i pokud je osazeno invertorovým kompresorem. Nicméně pokud je tepelné čerpadlo připojeno k vhodné topné soustavě, není použití nádrže nezbytné.

nahoru

AVTČ (Asociace pro využití tepelných čerpadel)
Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členem naší asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Prostřednictvím členů se na trh dostává více než 80% ze všech u nás prodaných tepelných čerpadel.

nahoru

C

Co znamenají termíny „vzduch voda“; „země voda“; „voda voda“?
Tyto termíny označují systémy tepelných čerpadel. První slovo označuje látku nebo prostředí, ze kterého tepelné čerpadlo nízkopotenciální teplo získává, např. venkovní vzduch, země-půda, spodní (studniční) nebo technologická voda. Druhé slovo označuje látku nebo prostředí, do které tepelné čerpadlo teplo předává. U vytápění je to většinou voda otopné soustavy, u větracích jednotek s tepelným čerpadlem je to větrací vzduch.

nahoru

COP
poměr mezi výkonem a a příkonem potřebným pro provoz kompresoru a dalších komponent tepelného čerpadla. Čím je výsledek vyšší, tím je lepší a úspornější tepelné čerpadlo. Při porovnávání tepelných čerpadel je ale třeba provnávat COP při stejných podmínkách, protože COP se mění v závislosti na venkovní teplotě a teplotě topné vody. Čím nižší venkovní teplota, tím horší COP. Je třeba se dívat jaké výsledky dosahuje tepelné čerpadlo při nízkých venkovních teplotách. Velmi levná tepelná čerpadla většinou ohromí zájemce vysokým COP při nadnulových venkovních teplotách, zatímco při nízkých teplotách už prakticky netopí. Takováto čerpadla se pak hodí nanejvýš pro sezónní dohřev vody ve venkovním bazénu. Pro vytápění domu je ale potřeba tepelné čerpadlo které udrží dobrý výkon i COP i při nízkých teplotách. Tepelná čerpadla Panasonic AQUAREA toto splňují už od své základní řady. Modely vylepšené řady T-CAP udrží potřebný výkon i při velmi nízkých teplotách.COP samo o sobě udává kvalitu samotného tepelného čerpadla. Pokud je nainstalováno nevhodné tepelné čerpadlo do nevhodné topné soustavy, pak ani dobré COP není zárukou dosažení úspory nákladů na topení. Nýběr a návrh tepelného čerpadla proto svěřte zkušeným profesionálům.

nahoru

D

Domácí sluneční elektrárna
Kolik energie solární elektrárna vyrobí se logicky odvíjí od intenzity slunečního záření. Pokud je obloha bez mráčku, výkon slunečního záření je kolem 1kW/m2. Když se však obloha zatáhne, sluneční záření je až 10krát méně intenzivní. V tuzemsku je průměrná intenzita slunečního záření odhadována na 950–1340 kW na m2 za rok. Nejvhodnější oblastí je jižní Morava.

nahoru

E

Ekvitermní regulace
Spočívá v nastavení (regulaci) teploty topné vody na základě venkovní teploty tak, aby teplota v místnost zůstala konstantní.

nahoru

Expanzní ventil
Součást tepelné čerpadla. Po předání tepla v kondenzátoru prochází chladivo expanzním ventilem, kde se dále ochladí a je schopné přijmout opět teplo z okolí, cyklus se opakuje.

nahoru

F

Fotovoltaický článek
Fotovoltaický článek je velkoplošná polovodičová součástka schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii. Využívá při tom fotovoltaický jev. Na rozdíl od fotočlánků může dodávat elektrický proud.

nahoru

Fotovoltaika
Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů. Samotné články jsou dvojího typu - krystalické nebo tenkovrstvé. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články jsou přímo nanášeny na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo multikrystalický, jiné materiály jsou používány pouze ve speciálních aplikacích. Tenkovrstvých technologií je celá řada, například amorfní křemík a mikrokrystalický křemík, jejichž kombinace se nazývá tandem, dále telurid kadmia a CIGS sloučeniny. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie se výroba fotovoltaických panelů a systémů v poslední době značně zdokonalila.

nahoru

FVE panel
Solární panel je tvořený solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, které mění světelnou energii v energii elektrickou. Přímou přeměnou světla na elektrickou energii se dnes zabývá samostatná specializace. Fotoelektrický efekt vysvětluje vznik volných elektrických nosičů dopadem záření.

nahoru

H

Hlubinný vrt
Není-li k dispozici dostatečné velká plocha pozemku pro položení plošného kolektoru, je možné ukládat kolektor do hlubinného vrtu. V závislosti na tepelných ztrátách domu se hloubí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 150 m

nahoru

HYDROBOX
VNITŘNÍ JEDNOTKA splitového tepelného čerpadla. Obsahuje kondenzátor a součásti sekundárního okruhu tepelného čerpadla

nahoru

C

Chladivo
Látka, která má velmi nízký bod varu. Ve výparníku tepelného čerpadla přijme teplo od primárního média – teplonosné látky, zvýší se jeho teplota a změní se v plyn. V tepelných čerpadlech se používají ekologická chladiva, která nepoškozují ozónovou vrstvu.

nahoru

I

Invertor
Invertor, též měnič nebo střídač je elektrický přístroj, který převádí stejnosměrné napětí resp. stejnosměrný proud na střídavé napětí resp. střídavý proud. Používá se hlavně tam, kde je k dispozici zdroj stejnosměrného napětí, ale pro další účely je výhodnější střídavé napětí. Moderní oblastí použití je připojení fotovoltaických článků, tedy typických stejnosměrných zdrojů, do elektrorozvodné sítě. Klasickým použitím je napájení běžných spotřebičů (230V/50Hz) z běžných akumulátorů a to jak jako zdroje v podmínkách mimo dosah sítě (např. chata), tak jako nouzového záložního zdroje (např. UPS).

nahoru

INVERTOR
Elektronické řízení výkonu kompresoru. Kompresor nepotřebuje tzv SOFT START. Jeho náběh je plynulý. Chod kompresoru je velmi tichý a kultivovaný. Kompresor je úsporný.

nahoru

J

Jak funguje tepelné čerpadlo?
Tepelné čerpadlo pracuje ve svém principu jako chladicí zařízení, jehož hnacím prvkem je spirálový kompresor. Zařízení odvádí ve výparníku tepelného čerpadla teplo z okolního prostředí – tím toto prostředí ochlazuje – a pomocí hnací elektrické energie ho předává v kondenzátoru tepelného čerpadla do prostředí s vyšší teplotou, například do topné vody – tím toto prostředí ohřívá. Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom zvětšuje o teplo, na které se v kompresoru tepelného čerpadla mění hnací elektrická energie. Výhradní předností oproti jiným zdrojům je kladný poměr dodané a vyrobené energie. Z 1 kWh elektrické energie tepelné čerpadlo vyrobí 3 až 4 kWh tepla.

nahoru

Jaká je hlučnost tepelného čerpadla?
Hlučnost tepelného čerpadla se dá přirovnat k hlučnosti větší mrazničky. Hodnoty hlučnosti lze získat u výrobce tepelných čerpadel nebo certifikované projekční firmy. Solidní výrobci umožňují zájemcům poslechnout si referenční tepelná čerpadla za provozu.

nahoru

K

Kompresor
Páry chladiva se stlačují kompresorem, čímž se dále zvýší jeho teplota. V tepelných čerpadlech se používají jak pístové kompresory, tak rotační – scroll kompresory

nahoru

Kondenzátor
Tepelný výměník, ve kterém se předá teplo ohřátého chladiva vodě v topném okruhu

nahoru

M

Měnič
Invertor, též měnič nebo střídač je elektrický přístroj, který převádí stejnosměrné napětí resp. stejnosměrný proud na střídavé napětí resp. střídavý proud. Používá se hlavně tam, kde je k dispozici zdroj stejnosměrného napětí, ale pro další účely je výhodnější střídavé napětí. Moderní oblastí použití je připojení fotovoltaických článků, tedy typických stejnosměrných zdrojů, do elektrorozvodné sítě. Klasickým použitím je napájení běžných spotřebičů (230V/50Hz) z běžných akumulátorů a to jak jako zdroje v podmínkách mimo dosah sítě (např. chata), tak jako nouzového záložního zdroje (např. UPS).

nahoru

N

Nemrznoucí směs
Náplň plošných zemních kolektorů nebo kolektorů ve vrtu. Jedná se o směs vody s látkou zabraňující zamrzání na bázi etylalkoholu. Jiné nemrznoucí směsi se používají ve slunečních kolektorech, otopných soustavách, automobilech apod.

nahoru

P

Plošný zemní kolektor
Plastové hadice uložené v zemi v hloubce cca 1 metr, v kterých koluje nemrznoucí směs. Ta se v zemi ohřívá a odevzdává své teplo v tepelném čerpadle. Pro položení plošného kolektoru je třeba poměrně velká plocha nezastavěného pozemku.

nahoru

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
vytápění domu ohřevem podlahy. Pod povrchem podlahy je rozvedeno potrubí ve kterém cirkuluje topná voda. Podlaha má velkou teplosměnnou plochu, proto stačí velmi nízká povrchová teplota na to aby byla místnost dostatečně vytopená. Podlahové vytápění je velmi vhodné pro kombinaci s tepelným čerpadlem.

nahoru

Primární a sekundární okruh
Část tepelného, do které se přivádí nízkopotenciální teplo z okolního prostředí (země, vzduchu, vody) se označuje jako primární strana (okruh); část, ze které se odvádí teplo pro vytápění se označuje jako sekundární strana (okruh)

nahoru

PRIMÁRNÍ OKRUH
chladivový okruh tepelného čerpadla setávající z kompresoru, kondenzátoru, expanzního prvku, výparníku a dalších nezbytných komponent

nahoru

Při jakých venkovních teplotách jsou schopna pracovat tepelná čerpadla vzduch voda?
Tepelná čerpadla vzduch voda jsou schopna velmi efektivně pracovat až do teploty venkovního vzduchu -25°C při teplotě vody na výstupu z tepelného čerpadla 40°C (tzn. použití pro podlahové vytápění). Pokud jsou v objektu instalovány radiátory (výstupní teplota 50°C), tepelné čerpadlo pracuje do venkovní teploty -20°C.

nahoru

R

R404A (chladivo do -25 st. Celsia)
R404a zeotropické chladivo, které se skládá ze tří složek. Toto chladivo se chová v chladícím okruhu jako směs tří samostatných látek. Z tohoto důvodu je zřetelný teplotní rozptyl. Rozsah doporučených vypařovacích teplot je -40 oC až -5 oC. Používá se polyoesterový olej(termodynamicky identické chladivo - R507). Páry jsou těžší než vzduch. Mohou způsobit vytěsnění kyslíku. Rychlé odpaření kapaliny mùže zpùsobit omrzliny.Složení: Směs halogenovaných uhlovodíků: 4% 1,1,1,2- tetrafluorethan (R134a), 44% pentafluorethan (R125) a 52% 1,1,1-trifluorethan, R143a

nahoru

R407C (zeotropické chladivo)
R407C - zeotropické chladivo, které bylo navrženo jako náhrada za chladivo R22 v klimatizačním rozsahu. Nepoužívejte toto chladivo v jiném rozsahu. U tohoto chladiva je zřetelný teplotní rozptyl při vypařování. Používá se speciální POE olej, který je jiný, než olej pro R134a, R404a atd.

nahoru

R410A (chladivo)
R410 je chladivo budoucnosti. V současné době se začíná používat v oblasti klimatizací. Používá se POE olej. Jedná se o vysokotlaké chladivo. Pro toto chladivo se musí používat speciálně navržené kompresory, výparníky, kondenzátory a ostatní součásti chladícího okruhu.

nahoru

R417A (zeotropická směs chladiv)
R417A (Isceon 59) - zeotropická směs chladiv. Toto chladivo se používá jako náhrada za chladivo R22. Je určeno pro práci v chladicím rozsahu v oblasti vypařovacích teplot -20 oC až +10 oC (střední a klimatizační rozsah). Jeho výhodou je skutečnost, že pracuje s minerálními oleji a při retrofitu není nutné měnit olej v kompresoru. Použití minerálního a POE oleje je možné.

nahoru

S

Scroll
viz Kompresor scroll

nahoru

SEKUNDÁRNÍ OKRUH
okruh topné vody tepelného čerpadla. topná voda projde přes oběhové čerpadlo, deskový výměník (výparník) a bivalentní elektrokotel. Ohřátá topná voda pak odchází do topné soustavy.

nahoru

Sluneční hodiny
Počet slunečních hodin v České republice je v průměru 1330–1800 hodin ročně. Konkrétní údaj vážící se k místu, v němž plánujete stavět solární elektrárnu, poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

nahoru

Solární elektrárna
Elektrárna je technologické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie. Ta se získává přeměnou z energie vázané v nějakém zdroji. Nejčastěji je tato energie nejdříve přeměněna na energii mechanickou, kterou je následně poháněn elektrický generátor. Další alternativou může být využití fotovoltaického jevu nebo termoelektrického jevu, ale obě možnosti jsou prakticky nepoužitelné pro větší elektrické výkony.

nahoru

Solární panel
Solární panel je tvořený solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, které mění světelnou energii v energii elektrickou. Přímou přeměnou světla na elektrickou energii se dnes zabývá samostatná specializace. Fotoelektrický efekt vysvětluje vznik volných elektrických nosičů dopadem záření.

nahoru

Střídač
Invertor, též měnič nebo střídač je elektrický přístroj, který převádí stejnosměrné napětí resp. stejnosměrný proud na střídavé napětí resp. střídavý proud. Používá se hlavně tam, kde je k dispozici zdroj stejnosměrného napětí, ale pro další účely je výhodnější střídavé napětí. Moderní oblastí použití je připojení fotovoltaických článků, tedy typických stejnosměrných zdrojů, do elektrorozvodné sítě. Klasickým použitím je napájení běžných spotřebičů (230V/50Hz) z běžných akumulátorů a to jak jako zdroje v podmínkách mimo dosah sítě (např. chata), tak jako nouzového záložního zdroje (např. UPS).

nahoru

Svítivost
Svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Svítivost lze určit pouze pro bodový zdroj, tj. pro zdroj, jehož rozměry jsou zanedbatelné v porovnání se vzdáleností zdroje od kontrolního bodu.

nahoru

T

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch
Odebírají energii ze vzduch a vytápění se provádí teplým vzduchem. Jedná se spíše o klimatizační jednotky pro jednotlivé místnosti s nižšími úsporami než ostatní typy.

nahoru

Tepelná ztráta domu
Únik tepla z budovy do okolí. Jde tedy o ztracený tepelný výkon prostupem a větráním. Udává se pro určitou výpočtovou teplotu.

nahoru

Tepelné čerpadlo voda/voda
Zdrojem energie je spodní voda, která se čerpá z mělkého vrtu (studně) a do druhé vsakovací studně se vychlazená voda po průchodu tepelným čerpadlem vrací. Zdroj vody musí být velmi vydatný. Systém je náročnější na instalaci i údržbu.

nahoru

Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Zdrojem energie je venkovní vzduch, který se pomocí ventilátoru přivádí k výparníku tepelného čerpadla. Moderní tepelná čerpadla získávají energii ze vzduchu i při teplotách hluboko pod bodem mrazu (-20 °C)

nahoru

Tepelné čerpadlo země/voda
Tepelné čerpadlo, které získává energii ze země a to buď prostřednictvím plošných zemních kolektorů nebo hlubinných vrtů. Vytápění probíhá systémem na bázi oběhu teplé vody (radiátory, podlahové topení)

nahoru

Teplonosná látka
Látka, která přenáší teplo – voda, vzduch. U tepelných čerpadel země/voda je to nemrznoucí směs kolující v kolektorech.

nahoru

Topná křivka
Závislost mezi venkovní teplotou a teplotou topné vody v daném systému. Jiná topná křivka se volí pro radiátory a jiná pro podlahové vytápění. Používá se také výraz ekvitermní křivka.

nahoru

Topný faktor
Poměr mezi výkonem dodávaným tepelným čerpadlem a jeho příkonem. Topný faktor se mění v závislosti na vstupní teplotě (nemrznoucí směsi, vzduchu) do tepelného čerpadla a výstupní teplotě vody do otopné soustavy.

nahoru

Topný výkon
Topný výkon tepelného čerpadla je výsledek součtu dodané elektrické energie a energie odebrané okolnímu prostředí.

nahoru

V

Ventilační tepelná čerpadla
Zvláštní případ tepelných čerpadel vzduch/voda. Zajišťují řízené větrání domu a využívají teplo z odpadního vzduchu, které by jinak bylo při klasickém větrání vypouštěno okny. Správné větrání zvyšuje podstatně komfort bydlení.

nahoru

Výparník
Tepelný výměník, v kterém je nízkopotenciální teplo z okolního prostředí předáno chladivu, které změní své skupenství.

nahoru

Výpočtová teplota
Výpočtová venkovní teplota je odvozena z dlouhodobých průměrů pěti nejchladnějších, liší se podle lokality a nadmořské výšky. Pro ČR je v jednotlivých oblastech –12, –15 nebo –18 °C.

nahoru

Mapa stránek  |  FAQ  |  Slovník  |  Kontakt

WNE - Energie pro budoucnost nejen Vašeho domu.

Partneři: